General conditions

Het ereloon brengt verwijlintrest op tegen 10% vanaf de 15de dag volgend op de datum van deereloonnota en dit zonder aanmaning. Bij vertraging in het betalen van ereloon en na aanmaning,kan de architect zijn prestaties staken voor zover deze opschorting geen nadelige gevolgen kentop de uitgevoerde bouwwerken. Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, betaalt hij hetereloon voor de uitgevoerde prestaties en een schadeloosstelling van 50% van het ereloonverbonden aan het overblijvend deel van de opdracht van de architect, zelfs meer indien daartoebewijzen zijn. Niettegenstaande betaling van ereloon behoudt de architect zijn auteursrechten inhet bijzonder de ganse artistieke eigendomswaarden van de plannen, studies, voorontwerpen,enz… Hij heeft uitsluitend recht tot reproductie, onder welke vorm en van de documenten, en vanhet werk. De architect neemt geen financiële lasten op zich wegens vergissingen en fouten vanandere partners zoals aannemers, ingenieurs, e.a. evenmin is hij verantwoordelijk t.o.v. deuitvoeringstermijn. Hij is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gebreken eigen aan deopvatting of vervaardiging van de materialen en/of leveringen. Er is wederzijds aangenomen datde architect geen enkele verantwoordelijkheid draagt met andere bouwpartners voor wie hij nooitverplichtingen heeft tegenover de opdrachtgever.